Een ogenblik geduld a.u.b.

profieltaart

Brede Basismonitor Noord-Holland

Hoe ontwikkelt de welvaart in Noord-Holland zich in de brede zin van het woord? Dat is de vraag die centraal staat in deze eerste Brede Basismonitor Noord-Holland. Naast materiële welvaart (economische groei) gaat het hierbij ook over zaken als gezondheid, onderwijs, sociale cohesie, bereikbaarheid, ruimte en wonen, natuur en klimaat.

Deze brede-welvaartbenadering past bij de ambitie van de provincie om in de toekomst de balans tussen economische groei en leefbaarheid te versterken. De functie van de Brede Basismonitor daarbij is vooral om ontwikkelingen te signaleren en op de agenda te zetten, met als uiteindelijk doel om de grotere beleidsvraagstukken in een breder perspectief te kunnen beschouwen en bespreken.

Kies tussen ontwikkeling of gebied

Noord-Holland

Klik op een onderdeel in de onderstaande presentatie om meer informatie te bekijken.

 

Toelichting

Aanleiding voor de ontwikkeling van deze monitor waren meerdere trendmonitoringvragen vanuit het provinciaal bestuur en vanuit de politiek. Deze vragen vertoonden veel onderlinge samenhang. In de Basismonitor zijn deze trendmonitoringvragen daarom samengevoegd tot één samenhangend geheel. Het doel: komen tot een integraal inzicht in de belangrijke trends in Noord-Holland.

Thema’s en indicatoren

De monitor omvat tien thema’s, onderverdeeld in 65 indicatoren. De thema’s en indicatoren zijn afgebeeld in de profieltaart hierboven (de indicatoren worden zichtbaar wanneer de muis erop staat). De indicatoren gaan niet over de prestaties van de provincie Noord-Holland zélf, maar over wat er zich afspeelt in de provincie als gebied.

Bij een deel van de indicatoren gaat het om onderwerpen die álle provincies monitoren in het kader van de begroting. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over zaken als het restauratievolume van provinciale rijksmonumenten en de totaal ingerichte natuur voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De overige indicatoren sluiten aan bij diverse monitoren die landelijk en binnen de provincie Noord-Holland beschikbaar zijn. Bij de selectie van deze overige indicatoren speelden onder meer provinciale opgaven, beschikbaarheid over de tijd en de datakwaliteit een rol.

Ontbrekende onderwerpen

Op dit moment ontbreekt nog een aantal belangrijke onderwerpen in de Brede Basismonitor, zoals de circulaire economie, de kwaliteit en het volume van het grondwater, en vermogens- en inkomensongelijkheid. Deze onderwerpen willen we graag meenemen bij de doorontwikkeling van de Brede Basismonitor.

Uitgangspunten van de profieltaart

  • De profieltaart geeft de status van de provincie Noord-Holland als geheel weer en zet elke indicator daarbij af tegen het Nederlandse gemiddelde. Daar waar het gemiddelde van Nederland niet bruikbaar was, hebben we gekozen voor een aangepaste normering die past bij de gewenste ontwikkeling.
  • Verder geeft de profieltaart de ontwikkeling in de tijd weer. Daarbij vergelijken we de betreffende indicator (afhankelijk van de beschikbaarheid) met de meting van ongeveer vijf jaar geleden. Voor een deel van de indicatoren geldt verder dat er nog geen data van 2020 beschikbaar waren. Daardoor is het effect van de COVID-crisis voor de betreffende indicator nog niet zichtbaar.
  • Waar mogelijk hebben we de data ook op het niveau van regio’s en gemeenten inzichtelijk gemaakt (op aparte indicatorenpagina’s). Voor de kaarten op deze pagina’s geldt: hoe donkerder blauw, hoe gunstiger de indicator scoort.

Kleurenlegenda

De profieltaart bevat vakjes die verdeeld zijn in twee cirkels. De buitenste cirkel geeft daarbij de 65 indicatoren weer; de binnenste cirkel laat de tien thema’s zien.

Alle vakjes hebben een bepaalde kleur die laten zien of de staat van Noord-Holland positief is (donkergroen), licht positief (lichtgroen), licht negatief (oranje) of negatief (rood). Ook laat elk vakje zien of iets een positieve trend laat zien in de tijd (donkergroen), een licht positieve trend (lichtgroen), een stabiele trend (licht roze), een licht negatieve trend (oranje) of een negatieve trend (rood).

De kleur van het thema is de optelsom van de bijbehorende indicatoren op de buitenste cirkel. Zijn de onderliggende indicatoren overwegend groen? Dan kleurt het betreffende thema vervolgens ook groen.

Meer weten?

Voor suggesties of vragen over deze Brede Basismonitor kunt u contact met ons opnemen via kaartendata@noord-holland.nl.